Bijgebouw Tuin Vergunning thumbnail

Bijgebouw Tuin Vergunning

Published Jun 20, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Eikenhouten Bijgebouw Op MaatDit moet blijken uit een motiveringsnota die bij het aan-  vraagdossier wordt gevoegd. Bovendien moet uit het aanvraagdossier duidelijk blijken dat er geen tweede woongelegenheid wordt gecreëerd (bijgebouw hoeve). De gemeente wenst een beleid uit te zetten Kan het gebruik als solitaire vakantiewoning, worden toegestaan, voor zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen functies zijn ver- waarbij de leefbaarheid van de wooncon- gund, die enkel mogelijk zijn als een complementaire functie bij een residentiële woonfunctie.

De erfgoedwaarde blijft wenst daarbij de mogelijke nevenfuncties daarbij ongeschonden of wordt verhoogd en Onroerend Erfgoed brengt een gunstig advies uit over de aanvraag. voor de woningen die aansluiten bij deze woonconcentraties analoog te houden aan 1. lenen voor bijgebouw. 1.2 Toegelaten nevenfuncties in het hoofd- en/of bijgebouw(en) de woningen binnen het woongebied.

2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN TERREINBEZETTING Minimum 50% van de woonkavel binnen de overdruk voor wonen aansluitend op (landelijk) woongebied blijft onbebouwd en onverhard. De totale grondoppervlakte van de hoofd- en bijgebouwen bedraagt maximum 30% van de oppervlakte van de woonkavel voor percelen tot en met 750 m². Voor percelen die groter zijn is de totale grondoppervlakte van de hoofd- en bijgebouwen max (bijgebouw tuin).

Voor woningen in tweede bouwlijn bedraagt het maximaal bruto-volume voor het hoofdgebouw daarbij max. 1000m³. HOOFDGEBOUW  Inplanting: o Diepte van de voorbouwlijn: De voorbouwlijn wordt gekozen in functie van een harmonische inpassing in de straat: minstens gelijk aan de voorbouwlijn van de aanpalende woning dichtst bij de rooilijn en maximum gelijk aan de voorbouwlijn van de aanpalende woning het verst van de rooilijn gelegen.

In geval dat er geen aanpalende woningen aanwezig zijn, is de voorbouwlijn vrij, voor zover de nieuwe woning voor minstens 20% met de bestaande woonoppervlakte overlapt. Indien de diepte van het perceel of de specifieke configuratie van de gebouwen niet toelaat het voorschrift ‘diepte van de voorbouwlijn’ te volgen, kan de woning herbouwd worden op dezelfde plaats (bijgebouw laten bouwen).

Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd. BIJGEBOUW  Inplanting: o o o o o minimum 2m ten opzichte van de zij- en achterkavelgrenzen; minimum 5m achter de uiterste voorbouwlijn en niet voor de voorbouwlijn van woningen op aanpalende percelen; niet in de 5m brede strook langs waterlopen; binnen de 30m ten opzichte van een rooilijn; binnen een straal van 30m ten opzichte van de uiterste grenzen van de bestaande woning, hetzij de herbouwde woning in geval van herbouw.

Bijgebouw Keuken

Vormgeving en materiaalgebruik: De vormgeving alsook het materiaalgebruik van het bijgebouw dient afgestemd te worden op het hoofdgebouw of bestaande bijgebouwen. Als materiaal mag ook hout gebruikt worden. houten bijgebouw. Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd. NIET-BEBOUWDE PERCEELSDELEN De niet-bebouwde kaveldelen worden ingericht als tuin. Binnen de niet-bebouwde zone kan maximaal 30% van de oppervlakte worden verhard ten Tuinaccommodatie: alle tuininrichting behoeve van tuinaccommodatie en bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor zover de afwatering gebeurt naar de niet-verharde delen, of naar een geen gebouwen zijnde zoals tuinpaden, eigen opvang, of dat er gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende materialen.

opritten, parkeerplaatsen, terrassen, sport- Het is niet toegestaan de tuin uit te breiden buiten de grenzen van de overdruk zoals deze zijn aangeduid op het grafische plan. infrastructuur voor privaat gebruik (zwem- , Revisie 1 Pagina 68 van 85 Art. 1: OVERDRUK WONEN AANSLUITEND OP (LANDELIJK) WOONGEBIED VERORDENEND DEEL TOELICHTING Volgende afsluitingen zijn toegestaan binnen de 50 m ten opzichte van de rooilijn: levende, streekeigen hagen (al dan niet met metaaldraad baden, jacuzzi’s, sportveld).

De afsluitingen zijn maximum 2m hoog. Op de rooilijn zijn ze maximum 0,75 m hoog. , Revisie 1 Pagina 69 van 85 Art. 2: OVERDRUK ‘WONEN IN HET OPEN AGRARISCHE LANDSCHAP’ VERORDENEND DEEL 2 TOELICHTING Art. 2: OVERDRUK ‘WONEN IN HET OPEN AGRARISCHE LANDSCHAP’ Op het grafisch plan wordt een overdruk aangeduid, die bijkomende stedenbouwkundige voorschriften voorziet, bovenop de bestem- Vrije beroepen (uitgezonderd groepspraktijken) en ming van het gewestplan.De woonfunctie beslaat 2. 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN steeds de grootste oppervlakte. 2. 1 - houten bijgebouw.1 Hoofdfunctie De voorwaarde gekoppeld aan de vakantiewoning Binnen de hoofdgebouwen van de bestaande zonevreemde woningen is een ééngezinswoonfunctie toegestaan (verlichting houten bijgebouw). Bijkomende woonge- betekent dat het niet mogelijk is om bij een bestaande legenheden, met uitzondering van zorgwonen, alsook het afsplitsen van percelen, zijn niet toegestaan.cfr. het functiewijzigingsbesluit, die enkel kunnen, complementair aan een residentiële woonfunctie en Voor gebouwencomplexen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed:  dat daarna deze residentiële woonfunctie als vakan- kunnen bestaande bijgebouwen hoofdgebouw worden, op voorwaarde dat het bestaande bijgebouw hier bouwfysisch voor geschikt tiewoning wordt bestemd, zodat een vakantiecomplex is en dat het oorspronkelijke hoofdgebouw hetzij als bijgebouw functioneert, hetzij verdwijnt.

De functie kan del van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, als een vakantiewoning werd vergund, kan ten allen tijde terug als residentiële woning worden gerealiseerd worden als de bestaande structuur van het vergund. gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, De erfgoedwaarde blijft ongeschonden of wordt verhoogd en Onroerend Erfgoed brengt een gunstig advies uit over de aanvraag. bijgebouw epb.

Bijgebouw Erfgrens Buren

Het is daarbij dus de bedoeling bestaande bijgebouwen die daar bouwfysisch voor geschikt zijn, maximaal te kun- , Revisie 1 Pagina 70 van 85 Art. 2: OVERDRUK ‘WONEN IN HET OPEN AGRARISCHE LANDSCHAP’ 2. 1.2 Toegelaten nevenfuncties in het hoofd- en/of bestaande bijgebouw(en) nen benutten door er een nieuwe functie in onder te De woonfunctie dient steeds als hoofdfunctie in het hoofdgebouw aanwezig te blijven.

Een bijgebouw dat herbouwd werd of moet van het hoofdgebouw mag dan ook voor nevenfuncties gebruikt worden. Bestaande bijgebouwen kunnen tot 100% voor de nevenfunc- worden om voor een nieuwe functie benut te kunnen tie ingezet worden voor zover het karakter en de sfeer van het bestaande gebouw of gebouwencomplex niet wordt aangetast en het worden, kan niet beschouwd worden als een bestaand bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie (bijgebouw tegen perceelsgrens).

Het kan geenszins gaan om een zelfstandige horeca-zaak. Bijgebouwen voor woonondersteunende functies of jeugdlogies met ondergeschikte functies, woningbijgebouwen: ondergeschikte gebouwen op een kinderboerderij, zorgboerderij, dierenpension, dierenasiel, centrum voor dierentherapie, telkens met inbegrip van ondergeschikte functies. een woonkavel waarvan de functie inherent verbonden een tuinaanlegbedrijf met ondergeschikte functies, of carport), voormalige stallen of loodsen, tuinberging, een paardenhouderij, een manege, telkens met inbegrip van ondergeschikte functies; tuinhuis, saunahuisje, dierenhokken, duiventillen, voliè- De volledige vloeroppervlakte die door eventuele ondergeschikte functies in beslag wordt genomen (zowel binnen het hoofdgebouw als is aan de woonfunctie, zoals een autostalplaats (garage res en serres.

Het samenvoegen van bijgebouwen houdt in dat deze 2 (omgevingsloket bijgebouw). 1.3 Toegelaten nevenfuncties in nieuwe of herbouwde bijgebouwen herbouwd worden. In dat geval vallen ze dus onder art. Nieuwe of herbouwde bijgebouwen kunnen enkel in functie van woonondersteunende functies gebruikt worden. 2. 1.3 en kunnen ze enkel nog ingezet worden voor woonondersteunende functie.

2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 2. 2.1 HOOFDGEBOUW EN AANGEBOUWDE BIJGEBOUWEN = WONING Onderhouds- en instandhoudingswerken Alle onderhouds- en instandhoudingswerken zijn toegestaan. Verbouwen Het verbouwen binnen het bestaande bouwvolume van het bestaande hoofdgebouw, met inbegrip van aangebouwde bijgebouwen die , Revisie 1 Pagina 71 van 85 Art. 2: OVERDRUK ‘WONEN IN HET OPEN AGRARISCHE LANDSCHAP’ er fysisch één geheel mee vormen, is toegestaan - architect voor bijgebouw.

000m³ bedraagt. Ook indien het bestaande bouwvo- ning beperkt tot 1000m³. lume meer dan 1. 000m³ bedroeg, is het maximale volume van de herbouwde woning beperkt tot 1 - zelfbouwpakket eiken bijgebouw. 000m³.  Inplanting: o Afstand ten opzichte van de rooilijn: Voortuinstrook: strook tussen de rooilijn en de gevel van het hoofdgebouw dichtst bij de rooilijn.

Bijgebouw Meldingsplicht

Indien de woning voor Een betere integratie in de omgeving kan bijvoorbeeld minder dan 75% overlapt met de bestaande woonoppervlakte, dient de aanvrager de verplaatsing uitdrukkelijk te motiveren een betere bezonning betekenen, het verhogen van de bij de vergunningsaanvraag vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief con- privacy, het respecteren van een grotere afstand tot een cept - carport bijgebouw of niet.

Een overlapping van de nieuwe woning met ten minste 20% van de bestaande woonoppervlakte blijft evenwel steeds vereist. De motivatienota is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en hier gestelde randvoorwaarden. De motivatienota maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Coverband The Hits

Published May 16, 23
2 min read

Ub40 Coverband

Published May 11, 23
2 min read

Coverband Uit Best

Published May 10, 23
2 min read